วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาแก้ว

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สืบสานประเพณี วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

เทศบาลตำบลนาแก้ว ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยกระบวนการประชาคมให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” โดยยึดหลักประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ คือ กลุ่ม/องค์กร ประชาชน กรรมการหมู่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ประชาคมอย่างมีส่วนร่วม โดยกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา