ผู้บริหาร


นายกฤษฎา แสงแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว
โทร. 064-0012999

นายเทพฉัน ศรีสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
โทร.095-6911951

นายชาญยุทธ์ อินทร์พรหม
รองนายกเทศมนตรี
โทร.083-2028892

 

พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ ดวงเขตต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.086-1168249

 

 

 

 

 

นายมานะ  ใจบุญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.089-9558130