สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลนาแก้วเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำนักงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว ตั้งอยู่ที่ 279 หมู่ 4 ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคาประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 111 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาแก้ว มีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำวังไหลผ่านตลอดทั้ง 9 หมู่บ้าน ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ป่าและป่าสงวน

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน 9,597 คน จำแนกเป็น
– ชาย 4,728 คน คิดเป็นร้อยละ 49.27
– หญิง 4,869 คน คิดเป็นร้อยละ 50.73
จำนวนครัวเรือน 3,019 ครัวเรือน
ความหนาแน่นประชากร 86.45 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา และตำบลแม่กั๊วะ อำเภอสบปราบ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา และ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม

เขตการปกครอง ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านสองแควเหนือ
หมู่ที่ ๒ บ้านสองแควใต้
หมู่ที่ ๓ บ้านสบต๋ำ
หมู่ที่ ๔ บ้านนาแก้วตะวันตก
หมู่ที่ ๕ บา้ นจอมปงิ
หมู่ที่ ๖ บ้านศรีดอนมูน
หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแข
หมู่ที่ ๘ บ้านพระธาตุจอมปิง
หมู่ที่ ๙ บ้านสองแควสันติสุข

แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง