สภาพสังคม

สภาพสังคมของตำบลนาแก้ว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ อยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบสังคมของชาวชนบท มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

สถานศึกษา

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านสองแควใต้
2) โรงเรียนสบต๋ำวิทยา
3) โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
4) โรงเรียนบ้านจอมปิง
5) โรงเรียนบ้านป่าแข
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
มีการเรียนรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 ศูนย์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 12 คน จำนวนเด็กเล็ก 130 คน อยู่ในความควบคุมดูแลของงานการศึกษา
สังกัดสำนักปลัด

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.99 ศาสนาอื่นๆ ประมาณร้อยละ 0.01
มีวัด จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

 1. วัดสองแควเหนือ หมู่ 1 ตำบลนาแก้ว
 2. วัดสองแควใต้ หมู่ 2 ตำบลนาแก้ว
 3. วัดสบต๋ำ หมู่ 3 ตำบลนาแก้ว
 4. วัดนาแก้วตะวันตก หมู่ 4 ตำบลนาแก้ว
 5. วัดจอมปิง หมู่ 5 บ้านจอมปิง
 6. วัดนากิ๋มเหนือ หมู่ 5 บ้านจอมปิง
 7. วัดทุ่งกู่ศาลา หมู่ 5 บ้านจอมปิง
 8. วัดศรีดอนมูน หมู่ 6 บ้านศรีดอนมูน
 9. วัดป่าแข หมู่ 7 วัดป่าแข
 10. วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ 8 วัดพระธาตุจอมปิง
 11. วัดสองแควสันติสุข หมู่ 9 วัดสองแควสันติสุข

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

วิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยทั่วไปเป็นแบบล้านนา เช่น การแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น ประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบทำบุญ ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ได้แก่

 1. ประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุสองแควเหนือ (วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดสองแควเหนือ
 2. ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ณ สนามกีฬาบ้านองแควใต้
 3. ประเพณี 5 เป็ง (เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี) ณ บ้านสบต๋ำ
 4. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเงิน ณ บ้านสบต่ำ
 5. ประเพณีแห่ไม้ค้ำสรี (วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดนาแก้วตะวันตก
 6. ประเพณีก่อเจดีย์ทรายและมวยทะเล (วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดจอมปิงลุ่ม
 7. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทุ่งกู่ศาลา ณ วัดทุ่งกู่ศาลา
 8. ประเพณีสืบชะตาเจ้าพ่อม้าขาว (วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านศรีดอนมูน
 9. ประเพณีแห่ไม้ค้ำสรี (วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านศรีดอนมูน
 10. ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว
 11. ประเพณีแปดเป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ณ วัดพระธาตุจอมปิง
 12. ประเพณีตานก๋วยสลากฯ ณ วัดสองแควสันติสุข

การสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสองแควใต้
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านจอมปิง
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ป้อมตำรวจตำบลนาแก้ว จำนวน 1 แห่ง
 • สมาชิก อปพร. จำนวน 74 คน
 • รถ อปพร. จำนวน 1 คัน
 • เรือ จำนวน 3 ลำ
 • ชูชีพ จำนวน 15 ตัว
 • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน