ติดต่อเทศบาล/แผนที่

สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ตั้งอยู่ที่ 279 หมู่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคาประมาณ 13 กิโลเมตร

โทรศัพท์ : 054-362150

โทรสาร : 054-362775

อีเมล์ : nakaew279@outlook.com

Facebook : เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัด

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

งานป้องกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเก็บของ

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

แผนที่พอสังเขปแสดงที่ตั้งของเทศบาลตำบลนาแก้ว