สาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่ง

ในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่เป็นทางบก มีถนนสายหลัก คือถนนทางหลวงชนบท ส่วนใหญ่ภายในพื้นที่หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รองลงมาเป็นถนนลูกรังอัดแน่น การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถโดยสารประจำทางมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร

การไฟฟ้า

ปัจจุบันครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว ใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ซึ่งมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ร้อยละ 99 และมีการขยายเขตการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย ทุกสายในแต่ละหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร

การประปา

ปัจจุบันระบบการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว มีครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยใช้ระบบประปาหมู่บ้านเป็นหลักและมีการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคามายังพื้นที่ตำบลนาแก้ว

โทรศัพท์

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว ใช้บริการโทรศัพท์จากบริษัท TT&T, บริษัททริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) ระบบโทรศัพท์เครือข่าย AIS DTAC และ TRUEMOVE

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว ใช้บริการไปรษณีย์และการขนส่งในระดับอำเภอ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รถขนส่งเอกชน