บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่เป็นทางบก มีถนนสายหลัก คือถนนทางหลวงชนบท ส่วนใหญ่ภายในพื้นที่หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รองลงมาเป็นถนนลูกรังอัดแน่น การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถโดยสารประจำทางมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร

แหล่งน้ำ

แม่น้ำ จำนวน ๒ สาย ได้แก่ น้ำแม่ต๋ำและแม่น้ำวัง ที่ไหลผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนาแก้วทั้ง ๙ หมู่บ้าน เป็นลำน้ำที่เกษตรกรใช้น้ำในการทำไร่ ทำสวน ทำนาและการเพาะปลูก

ห้วย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ห้วยแม่ก๋อย ห้วยคาว ห้วยขุนแก่น ห้วยป่าบง

หนอง จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่

 • หนองกุ่ม ขนาดพื้นที่ ๑๕ ไร่
 • หนองจระเข้ ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่
 • หนองก้างปลา ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่
 • หนองฟาน ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่
 • หนองเขียด ขนาดพื้นที่ ๑๑ ไร่
 • หนองใต้ ขนาดพื้นที่ ๑๕ ไร่
 • หนองโป่ง ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่

บึง จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ บึงเจ้าพ่อ ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่

สระเก็บน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สระเก็บน้ำห้วยคอก และสระเก็บน้ำหนองโป่งดำ

บ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ที่ตั้งวัดสองแควเหนือ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ลึก ๓๙ เมตร หน่วยงานก่อสร้างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่

ลำดับที่ชื่อแหล่งน้ำชื่อโครงการความจุเก็บกักน้ำ
(ลบม.)
ห้วยงูสิงห์โครงการชลประทานขนาดเล็ก๙๐๐,๐๐๐
ห้วยต้องสู้โครงการชลประทานขนาดเล็ก๙๐๐,๐๐๐
ห้วยฮวกโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฮวก๑,๐๐๐,๐๐๐
ห้วยคอกช้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก๙๘๐,๐๐๐
แม่เป๊าะโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เป๊าะ๙๖๒,๐๐๐
ห้วยแม่บึ้งโครงการฝายประชาอาสาและการบำรุงรักษา๙๐,๐๐๐
ห้วยสะเรียมโครงการชลประทานขนาดเล็ก๙๐,๐๐๐
ห้วยอีแร้งโครงการชลประทานขนาดเล็ก๒๕๐,๐๐๐

ฝาย จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

ลำดับที่ชื่อแหล่งน้ำชื่อโครงการพื้นที่รับน้ำ (ตรม.)
ฝายแม่ต๋ำโครงการชลประทานตามพระราชดำริ๑,๐๐๐,๐๐๐
ฝายแม่น้ำวังโครงการฝายน้ำล้นแม่น้ำวัง๑,๐๐๐,๐๐๐
ฝายแม่น้ำวังโครงการฝายแม่น้ำวังบ้านศรีดอนมูน๕,๘๐๐
ฝายห้วยแม่ก๋อยโครงการฝายแม่น้ำวังบ้านศรีดอนมูน๑,๐๐๐,๐๐๐
ฝายห้วยแม่บึ้งโครงการฝายประชาอาสา๙,๐๐๐

สูบน้ำ จำนวน ๕ แห่ง

 • สูบน้ำหนองกุ่ม อัตราการส่งน้ำ ๕๔๐ ลบม/ชม.
 • สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านแสงแควใต้ อัตราการส่งน้ำ ๑,๐๘๐ ลบม./ชม.
 • สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านศรีดอนมูน อัตราการส่งน้ำ ๑,๐๘๐ ลบม./ชม.
 • สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านป่าแข อัตราการส่งน้ำ ๑,๐๘๐ ลบม./ชม.
 • สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านพระธาตุจอมปิง อัตราการส่งน้ำ ๑,๐๘๐ ลบม./ชม.

ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลนาแก้ว เป็นป่าไม้ตามธรรมชาติ ป่าชุมชนและป่าสงวนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก