ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยกลยุทธ์

 1. ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน
 2. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
 3. ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
 4. ด้านการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยกลยุทธ์

 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
 4. สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วยกลยุทธ์

 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 2. ด้านการศึกษา
 3. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
 5. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยกลยุทธ์

 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 2. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
 3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ประกอบด้วยกลยุทธ์

 1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
 2. ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน