สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุทัศน์ ขัตติยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายอนิวัฒน์ นามเมือง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นางแสงเดือน ปินแก้วนา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายอนิวัฒน์ นามเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นายชูเกียรติ กองกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นายวรวุฒิ วังแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นางแสงเดือน ปินแก้วนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นางมุกดา ทินหยู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นายชิมอาจ พรมเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 1

นายสมดุลย์ กันวะนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

นายสุทัศน์ ขัตติยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

นางกิตติกัญญา เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

นายสุบิน ไชยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

นายสมบูรณ์ เตวะนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2

นายนิคม เทพวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต 2