หัวหน้าส่วนราชการ

นายรุ้ง ธนันไชย
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว
โทร. 054-362150 ต่อ 102

นางสาวภัทราพร ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฐนันท์ ศรีพระจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองช่าง