สำนักปลัด

นายรุ้ง ธนันไชย
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว

นางสาวภัทราพร ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นายวิษณุพงษ์ ใจธิ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวภัทรสุดา ท้าวราช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุพรรณิกา  วงค์นาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุรดาภัทร ไชยชุมพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมพล ปูสิริพงศ์สาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พ.จ.อ.นเรศ คำวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางพรลภัส แก้ววันดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายกิติศักดิ์ มูลเชื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศันสนีย์ ธรรมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรอนงค์ องคะเส
คนงานสารบรรณ

นางสาวศุภลักษณ์ ปงธิยา
คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)

นายณิฐวุฒิ คำดวง
พนักงานขับรถยนต์

นายธนภัทร ผิวคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐดนัย องคะเส
พนักงานขับรถยนต์

นายชโย ตันติมาลา
พนักงานขับรถยนต์

นายสายพันธ์ ไชยวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพล สุคำพุธ
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 

ครู

 

นางทัศนีย์ เป็งบังวัน

ครูชำนาญการ

นางสาวศรีไพร พุมรักษ์
ครู

นางนงคราญ อินต๊ะสงค์
ครู

นางสาวณัฐจรีวรรณ พระจันทร์
ครู

นางสาวสาวิตรี เครือวงค์
ครู

 

นางกาญจนา เปี้ยยา
ผู้ดูแลเด็ก