กองคลัง

นางณัฐนันท์ ศรีพระจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกรรณิกา ศิรประภาชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางพิสมัย ฝั้นจักรสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวสุธีรา พันดวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

นางบุศรา อินผูก
นักวิชาการพัสดุ

 

 

นางสาวธีรพันธ์ ยะอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

นางสาวโสภิตา แสงดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน