กองช่าง

นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
วิศวกรโยธา

นายสิิทธิโชค ปิ่นประยูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางวิภาดา เรืองฤทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าง
นายช่างโยธา

นางสาวณัฐธินันท์ บุญแปง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิทยาพล แสนรัง
พนักงานสูบน้ำ