หน่วยตรวจสอบภายใน

นายรุ้ง ธนันไชย
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว

นางสาววราพร พรมมาลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ