ออกบริการประชาชน เก็บค่าน้ำประปา เดือนกุมภาพันธ์ 2566