รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่่ ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย งบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 90,150.- บาท…

ติดตามปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่่ที่ 1 และ 9 ตำบลนาแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค 2565 เวลา8.40 น. ติดตามปัญหาน้ำประปาขุ่น ของ ม.1 ม.9 ปัญหาที่พบเป็นบางจุด เป็นตะกอนในระบบท่อส่ง โดยเฉพาะ ปลายท่อเมนท์ จ่ายน้ำ มีจุดเดนท์น้ำทิ้งไม่เพียงพอ แก้ไขเป็นเบื้องต้นโดยการเพิ่มจุดเดนท์น้ำ…

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลนาแก้ว ดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุจอมปิง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม…

การโอนย้ายพนักงานอื่นมาดำรงตำแหน่งเทศบาลตำบลนาแก้ว

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า จังหวัดตาก  ได้เดินทางมาส่งตัว นางสาวโสภิดา แสงดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จาก อบต. ท้องฟ้า อ. บ้านตาก จ. ตาก…

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล ตำบลนาแก้ว

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาแก้ว ดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล ตำบลนาแก้ว…