สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล
 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังและงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
 • งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
 • งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
 • งานจัดการและดำเนินการเลือกตั้ง
 • งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆที่ขอความร่วมมือ
 • งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญของทางราชการ
 • งานรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์
 • งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
 • งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนงานหรือโครงการอื่นๆ
 • งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนิน การตามเทศบัญญัติ
 • งานกิจการสภาเทศบาล
 • งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการปฏิบัติราชการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
 • งานพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ และการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อน การบังคับใช้บังคับใช้
 • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ
 • งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา และดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • งานนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ
 • งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่า ด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
 • งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๕
 • งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยว กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
 • งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด
 • งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเครือข่ายทาง ด้านการศึกษา งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเด็กและเยาวชน การกีฬาและนันทนาการ
 • งานประสานโรงเรียนในพื้นที่
 • งานการศึกษาปฐมวัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานศึกษานิเทศก์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • งานเผยแพร่ฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน
 • งานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชนทุกกลุ่มอายุ การวางแผนครอบครัว งาน อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน และงานสาธารณสุขมูลฐาน การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การพัฒนาการให้ความรู้พื้นฐานแก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
 • งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค การเฝ้าระวัง ตามมาตราป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวิธีการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางควบคุมสถานการณ์ไม่ให้โรคแพร่ ระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่นๆ
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินได้และรายจ่ายต่างๆ งานทำงบทดรองประจำเดือน ประจำปี การจัดเก็บภาษี งานกองคลัง แบ่งหมวดงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
 • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
 • งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • งานการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • การจัดทำประกาศให้ให้ยื่นแบบแสดงทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียน คุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
 • การแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
 • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 • งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
 • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
 • งานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและ รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
 • งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบการค้า สำรวจข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  อำนวยความสะดวกการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาท้องถิ่นด้านอื่น